page contents

v. 22 (2022)

Journal of Management & Technology, Special Edition

Sumário

EDITORIAL

José Edson Lara
PDF
1-2

ENGLISH EDITORIAL

José Edson Lara
3-4

SPANISH EDITORIAL

José Edson Lara
5-6

ARTIGO

Andrei Plotnikov, Taras Vorobets, Anna Urasova
7-33
Olesia Leontiivna Totska
34-57
V. Khorolsky, S. Anikuev, M Mastepanenko, Sh. Gabrielyan, I. Sharipov
58-72
Dzianis Bildziuk, Dmitry Mikhaylov, Ilman Shazhaev
73-101
Manuela Ingaldi, Szymon Dziuba
102-148
Mikhail Lasek, Alexey Vasil'evich Chistalev, Artyom Pavlovich Yarukov, Vladimir Ustyugov
149-160
Svetlana Muradyan, Nikolay Pcholovsky, Grigory Sarbaev, Kristina Vinogradova, Vitaliy Vasyukov
161-175
Mikhail Karmanov, Irina Kiseleva, Vladimir Kuznetsov, Natalia Sadovnikova
176-188
Irina Kiseleva, Aziza Tramova, Svetlana Temmoeva, Fatimat Mambetova, Tamirlan Magomayev
189-199
V. Khorolsky, S. Anikuev, M. Mastepanenko, Sh. Gabrielyan, I. Sharipov
200-209